Inleiding 
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 


Definities 
1 Cookie Dosis: gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64049051 handelend onder de naam BAQ brood & cafe 
2 Website: de website van Cookie Dosis, te raadplegen via www.cookiedosis.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 
3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Cookie Dosis en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Cookie Dosis en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van  zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Cookie Dosis slechts bindend, indien en voor zover deze door Cookie Dosis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Prijzen en informatie 
1 Alle op de Website en in andere van Cookie Dosis afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeldt. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cookie Dosis kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Cookie Dosis afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
4 Cookie Dosis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 


Totstandkoming Overeenkomst 
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Cookie Dosis en het voldoen aan de daarbij door Cookie Dosis gestelde voorwaarden. 
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cookie Dosis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Cookie Dosis het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 
4 Cookie Dosis kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Cookie Dosis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 
5 Cookie Dosis heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren. 


Uitvoering Overeenkomst 
1 Zodra de bestelling door Cookie Dosis is ontvangen, stuurt Cookie Dosis de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 
2 Cookie Dosis is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
3 De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Cookie Dosis. 
4 Indien Cookie Dosis de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. 
5 Cookie Dosis raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 
7 Cookie Dosis is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 


Herroepingsrecht 
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Cookie Dosis binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
2 Retourzending is niet mogelijk


Betaling 
1 Klant dient betalingen aan Cookie Dosis volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Cookie Dosis is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


Garantie en conformiteit 
1 Cookie Dosis staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Cookie Dosis er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2 Een door Cookie Dosis, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. 
3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Cookie Dosis daarvan in kennis te stellen. 
4 Indien Cookie Dosis de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg. 


Klachtenprocedure 
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Cookie Dosis, dan kan hij bij Cookie Dosis telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 
2 Cookie Dosis geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Cookie Dosis binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 


Persoonsgegevens 
1 Cookie Dosis verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 


Slotbepalingen 
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cookie Dosis gevestigd is. 
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 


Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Cookie Dosis
Folkingestraat 17

9711 JS Groningen
e-mail: cookiedosis@gmail.com 
KvK 64049051 
BTW NL101960700B01